iFi iDSD nano USB声卡拆解 图集[Soomal]


Unregistered user only view the first 4 pics, Please to view all.
  • iFi iDSD nano USB外置声卡
  • iFi iDSD nano USB外置声卡
  • iFi iDSD nano USB外置声卡-对比iPhone 5s
  • iFi iDSD nano USB外置声卡-对比iPhone 5s

点评 : 00
收藏 : 0
    好象还没有人发表意见,就等你说几句啦 :)

发布评论前,你需要 |